สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับเขต ครั้งที่ 3/2567

21 มิถุนายน 2567 นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่ง…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี จัดกระบวนการเรียนรู้ ประเมินศักยภาพและความพร้อมเบื้องต้นของกลุ่มเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แห้วจีน ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ตามระบบมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม (ICS)

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกล…

Read More

สสก.2 รบ.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตร “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง” ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเ…

Read More

สสก.2 รบ.ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ปี 2567

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายสุริยะ คำปวง รองอธิบดีกรมส่ง…

Read More

สสก.2 รบ.ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP)(ส่วนกลาง) ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายสุริยะ คำปวง รองอธิบดีกรมส่ง…

Read More