สสก.2 จ.ราชบุรี ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตร…

Read More

สสก.2 รบ. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับต่างประเทศ ประจำปี 2567

วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2567 นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนว…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการศั…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) จังหวัดกาญจนบุรี

27 มิถุนายน 2567 นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเ…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการศั…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) จังหวัดสุพรรณบุรี

26 มิถุนายน 2567 นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเ…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการศั…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี ขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรมระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดกาญจนบุรี

24 มิถุนายน 2567 นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเ…

Read More