สสก.2 รบ. ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบที่ 1)

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักง…

Read More

สสก.2 รบ. เข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักง…

Read More

สสก.2 รบ. ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคลากรทางการเกษตร สถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบที่ 1)

วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักง…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2567 (รอบที่ 1) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักง…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี เข้าร่วมงานวันรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันกำจัด ศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานโดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบ…

Read More

สสก.2 รบ. ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคลากรทางการเกษตร สถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบที่ 1)

25 มี.ค.2567 นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริ…

Read More