สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมรับฟังการชี้แจงการใช้งานระบบติดตามการดำเนินงานโครงการตามระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตรว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้ฯ พ.ศ. 2562

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนัก…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “คดีปกครองเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและบริหารบุคคล”

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนัก…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมลงพื้นที่การตรวจราชการของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่า…

Read More

สสก. 2 จ.ราชบุรี เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิ…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมดำเนินการวิเคราะห์และค้นหาองค์ความรู้ที่โดดเด่นของเกษตรกรต้นแบบ ส่งเสริมการพัฒนาแปลงต้นแบบ ศพก.ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2567

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนัก…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี ติดตามการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ”

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนัก…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการขอใช้อาคารสถานที่ของหน่วยงานราชการ

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนัก…

Read More