webmaster

สสก.2 จ.ราชบุรี ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการศั…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี ขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรมระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดกาญจนบุรี

24 มิถุนายน 2567 นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเ…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับเขต ครั้งที่ 3/2567

21 มิถุนายน 2567 นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่ง…

Read More

ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เรื่อง ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2567

ไฟล์ประกาศผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 256…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี จัดกระบวนการเรียนรู้ ประเมินศักยภาพและความพร้อมเบื้องต้นของกลุ่มเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แห้วจีน ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ตามระบบมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม (ICS)

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกล…

Read More

สสก.2 รบ.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตร “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง” ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเ…

Read More