ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี)

ประกาศเรื่องรับสมัครคนขับรถ

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

        “””””””””””””””””””””””””””””””””””””” วันที่ 1…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน วางแผนการขับเคลื่อนภารกิจและกำหนดทิศทาง การพัฒนางานในหน่วยงานที่กำกับดูแล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

                                    ……&#823…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมการประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

                        …………&#8…

Read More

สสก.2 จ.ราชบุรี เข้าร่วมประชุมหน่วยงานในกำกับ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและวางแผนการขับเคลื่อนภารกิจ และกำหนดทิศทางการพัฒนางานในปีงบประมาณ 2567

                “””””””””””””””””””””””””””””””””””” วั…

Read More